Regulamin

REGULAMIN

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.meblando.pl jest meblando.pl, Bucz ul. Kasztanowa 1c, 64-234 Przemęt, NIP: 7880011501, REGON: 410248464 wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego meblando.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów prowadzona drogą elektroniczną pod adresem www.meblando.pl oraz za pośrednictwem serwisów allegro.pl, tablica.pl, ebay.pl

4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

II Definicje

 

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.meblando.pl

3. SPRZEDAWCA – Firma meblando.pl, Bucz ul. Kasztanowa 1c, 64-234 Przemęt, NIP: 7880011501, REGON: 410248464, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży,

6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego,

7. KONTO – indywidualny panel administracyjny służący do zawieraniu umów sprzedaży,

8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego,

10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego

 

 

III Oferta

 

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się na stronie meblando.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany niezwłocznie po ustaleniu zaistnienia takiego Faktu

3. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
4. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów.
5. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady oraz zasady kto ponosi koszty transportu, jak również termin realizacji zamówienia.

 

IV Rejestracja

 

1. Rejestracja w sklepie internetowym meblando.pl jest dobrowolna i darmowa

2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

E-mail,

Hasło,

Imię i nazwisko,

Adres,

Miejscowość,

Województwo,

Kod pocztowy,

Telefon

4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o dokonanie ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością, w szczególności, gdy dane to ulegną zmianie po rozpocząciu realizacji zamówienia

 

 

V Zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy przez Klienta. w rozumieniu kodeksu cywilnego,

4. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie

5. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka dowolnie bez wpływu na ostateczną zawartość zamówienia.

6. Dodanie produktu do koszyka nie stanowi o zawarciu umowy Kupna produktu.

7. Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie potwierdzić zamówienie w sposób podany na stronie Sklepu

8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

9. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu przedpłaty.W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.

10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

11. Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia i jego mailowym bądź telefonicznym potwierdzeniu.

 

 

VI. Płatności

 

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz rodzaj zamawianego produktu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

 

 

VII. Dostawa

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta lub możliwy jest odbiór osobisty Towaru przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.

Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera. 4. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

5. Podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu przez Klienta utrudni lub uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca może odstąpić od wykonania umowy

6. Kurier ma obowiązek wnieść do domu przesyłki ważące maksymalnie do 30 kg, jeśli zamówiony towar dostarczany jest w formie przesyłki ważącej ponad 30 kg kurier nie ma obowiązku wnośić przesyłki, ma jednak obowiązek w miarę możliwości ułatwić odbiór przesyłki przez Klienta

7. W przypadku gdy towar dostarczany jest na paletach jednorazowych Kurier nie ma prawa żądać zwrotu palety

8. Kurier nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza wcześniej ustalonymi (w przypadku gdy część należności realizowana jest w opcji „za pobraniem”)

9. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru nabywcy w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy sprzedawcy – np. brak prądu, opóźnień  transportowych  i celnych, szkód  transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym  transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych  i surowcowych  -  termin dostawy ulega  automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody.

10. Czas realizacji podany na podstronach produktów jest orientacyjny - podane terminy odnoszą się do uśrednionego czasu realizacji poprzednich zamówień wybranego asortymentu

 

 

VIII. Reklamacje

 

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 24 miesięcy od dnia Dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni roboczych.

5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

Towaru z umową.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble
9. Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z kurierem dostarczającym towar (należy koniecznie sprawdzić opakowania zawierające lustra oraz szkła w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.
10. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
11. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii dowodu zakupu, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
12. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;
13. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

14. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.

 

 

X Zwroty

 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Oświadczenie można wysłać również drogą elektroniczną.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych takich jak np. projekty wnętrz zapisanych na informatycznych nośnikach danych oraz świadczonych drogą elektroniczną

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą jak realizacja mebli na wymiar, realizacja mebli o określonym kolorze bądź rozmiarze

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

4. W przypadku zwrotu towaru Klient na własny koszt odsyła towar, natomiast Sklep zwraca otrzymaną cenę kosztów wysyłki

 

 

XI. Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu

 

 

XII. Polityka cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

 

XIII Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz ze względu nasiedzibę sklepu

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

4. Nazwa sklepu internetowego meblando.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.